Sukerbole bakke

Terug (werom) Sukerbole bakke Forwizings Frysk Folksliet

Op dizze side kinne jimme sjen oan de hān fan selsmakke foto's  hoe oft sūkerbole makke wurdt

r0300190.jpg (40960 bytes) r0300193.jpg (40960 bytes) r0300195.jpg (40960 bytes)
Hjir leit it moal en de gist yn e kneedmachine Hjir is Henk Peter de sūkerbole oan it ōfwegen It opmeitsjen fan de bole
r0300196.jpg (40960 bytes) r0300197.jpg (40960 bytes) r0300198.jpg (40960 bytes)
De sūkerbole wurdt knipt Hjir komt de sūkerbole ut de oven Is it net prachtig sa'n plaat sūkerbole?